Fundusze Europejskie

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet, w tym z cyfrowym zabezpieczeniem UV” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe:
—Treść zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016—
—Rostrzygnięcie zapytania ofertowego—
—Treść zapytania ofertowego nr 002 z dnia 19.08.2016—
—Rostrzygnięcie zapytania ofertowego—

Cele Projektu oraz planowane efekty jego wdrożenia:
Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Flexolabels Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet o wysokim stopniu zabezpieczeń.
Do realizacji celu głównego prowadzić będą następujące cele szczegółowe: