Fundusze Europejskie

Flexolabels  >  Fundusze Europejskie

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet, w tym z cyfrowym zabezpieczeniem UV” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe:
—Treść zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016—
—Rostrzygnięcie zapytania ofertowego—
—Treść zapytania ofertowego nr 002 z dnia 19.08.2016—
—Rostrzygnięcie zapytania ofertowego—

Cele Projektu oraz planowane efekty jego wdrożenia:
Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Flexolabels Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet o wysokim stopniu zabezpieczeń.
Do realizacji celu głównego prowadzić będą następujące cele szczegółowe:

 • prowadzenie działalności w oparciu o najnowocześniejsze i innowacyjne technologie
 • wykorzystanie zakupywanej linii technologicznej do produkcji etykiet zabezpieczonych cyfrowo
 • wpisywanie się w potrzeby odbiorców końcowych, w szczególności w zakresie produkcji zabezpieczonych etykiet wysokojakościowych
 • minimalizacja odpadów surowcowych poprzez korzystanie z innowacyjnego modułu VARILANE
 • zmniejszenie kosztów produkcji w oparciu o całkowitą redukcję odpadów po i śródprodukcyjnych
 • dalsza ekspansja rynków zachodnichPlanowany do realizacji projekt w pełni wpisuje się w cele osi priorytetowej 1, w tym w szczególności cel: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP oraz zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, a także w cel działania 1.5.A – Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
  W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorstwo Flexolabels Sp. z o.o. w swojej podstawowej działalności będzie wykorzystywało innowacyjną technologię produkcji etykiet z wykorzystaniem modułu VARILANE. Taka linia technologiczna nie jest w chwili obecnej używana przez żadnego z producentów etykiet wysokojakościowych działających na rynku polskim.
  Wnioskodawca kupując linię technologiczną wyposażoną w innowacyjny moduł VARILANE, bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
  Ponadto w wyniku realizacji przedsięwzięcia, Wnioskodawca będzie miał możliwość produkcji etykiet z zabezpieczeniem cyfrowym, które podobnie jak pozostałe produkty będzie kierował nie tylko na rynek polski ale i za granicę, tym samym zwiększając poziom handlu zagranicznego w sektorze MSP.

  Przedmiotem projektu jest zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet z cyfrowym zabezpieczeniem UV wraz z użyciem znaczników zwanych dalej „taggerami” wykrywalnymi za pomocą specjalistycznych detektorów.
  Realizacja zadania w takim zakresie jest wynikiem analizy potrzeb odbiorców Wnioskodawcy oraz jego samego. Analiza ta wykazała, że aby pozostać podmiotem konkurencyjnym na rynku etykiet należy rozbudowywać swój park maszynowy o najnowocześniejsze linie technologiczne, które nie tylko wpiszą się w wymagan0ia rynku w zakresie produktów ale również korzystnie wpłyną na proces produkcji z punku widzenia Wnioskodawcy. Wśród potrzeb najczęściej zgłaszanych przez ostatecznych odbiorców Wnioskodawcy można wymienić:

 • najwyższa możliwa do uzyskania jakość (wysoka rozdzielczość, dokładność detali, pełna paleta barw itp.)
 • pełna indywidualizacja zamówień
 • możliwość zamawiania krótkich partii wydruków
 • stosowanie rozwiązań niestandardowych (stosowanie zabezpieczeń).Potrzeby Wnioskodawcy są związane z potrzebami klientów, jednak te, generują dodatkowe czy też zwiększone koszty produkcji. Stąd też Wnioskodawca wśród swoich potrzeb wymienia konieczność zmniejszenia kosztów produkcji, w tym w szczególności kosztów materiału.
  Odpowiedzią na większość wymienianych potrzeb jest niniejsza inwestycja. W efekcie realizacji przedsięwzięcia, przedsiębiorstwo Flexolabels zostanie wyposażone w innowacyjną linię technologiczną typu XEIKON do produkcji w trybie druku cyfrowego wysokojakościowych etykiet, wyposażoną w innowacyjny moduł VARILANE optymalizujący koszty w zakresie zużycia materiałów.
  Odbiorcami projektu będą obecni i przyszli klienci Flexolabels Sp. z o.o., którzy zainteresowani będą etykietami wyposażonymi w cyfrowe zabezpieczenie UV oraz specjalistyczne znaczniki „taggery”.

  Ostateczna wartość projektu:
  2.020.000 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich:
  697.200 PLN

Read - find a user